Saturday, 02/07/2022 - 02:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Gia Lai Giai đoạn 2021-2025”

 

Thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân  cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Gia Lai Giai đoạn 2021-2025”

 

UBND HUYỆN  ĐAK ĐOA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 07/ KH -THCSNT     

        

  A Dơk,  ngày 28 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân  cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Gia Lai Giai đoạn 2021-2025”

 

Thực hiện Kế hoạch số 1276/KH-SGDĐT ngày 18/6/2021 của Sở Giáo dục và          Đào tạo tỉnh Gia Lai về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025 (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 279/ PGDĐT, ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Đak Đoa V/v triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu    tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai, Trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2025” như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
 • Tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả đạt được ở giai đoạn I (2015-2020) trong triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
 • Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân gia đình của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhất là các học sinh dân tộc thiểu số, góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực; phấn đấu đến năm 2025, giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS.
  1.  Yêu cầu
 • Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nội dung Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2020”.
 •  Phối hợp các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp hỗ trợ các biện pháp…nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi cơ bản hành vi trong thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào DTTS.
 • Tăng cường quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình.
 1.  PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:
  1. Phạm vi thực hiện: Trường THCS Nguyễn Trãi, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
  2. Đối tượng

-  Học sinh, cha mẹ học sinh DTTS tại Trường THCS Nguyễn Trãi, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

 • Cán bộ, giáo viên tham gia tuyên truyền vận động thực hiện ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của Đơn vị.
  1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2025
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
  1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân:
 • Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp về những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết mang lại; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, xử lý đối với hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết với tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành pháp luật.
 • Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hoạt động giao lưu văn hóa sinh hoạt Công đoàn, nữ công; tăng cường công tác hướng nghiệp, ngoại khóa và sinh hoạt Đội trong Nhà trường.
 • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm học sinh các dân tộc có phong tục, tập quán liên quan tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang theo học tại trường.

2. Cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (tiếng Việt, Bahnar và Jrai):

 • Cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan đến pháp luật về hôn nhân và gia đình bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; sách, tài liệu nghiên cứu, tham khảo liên quan khác.
 • Tài liệu giới thiệu về những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong hôn nhân và những phong tục tập quán không còn phù hợp trong hôn nhân cần vận động xóa bỏ.
 • Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS.

3. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án:

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đồng bào DTTS cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn Sinh học, Giáo dục công dân, đội ngũ giáo viên làm công tác tâm lý và giáo viên chủ nhiệm cùng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân, học sinh xóa bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật.

Cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông vận động. Tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, vận động, tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện Kế hoạch.

 1.  Các hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án:

- Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là nội dung liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong nhà trường.

- Thiết lập chuyên trang, chuyên mục trong các phòng thư viện, phòng tư vấn tâm lý trong các đơn vị để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin, phản ảnh tình hình và mặt trái, hệ lụy, hậu quả do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây ra.

 • Tăng cường kiểm tra đánh giá, đôn đốc thực hiện, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với học sinh dân tộc thiểu số.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Nhà trường:

Chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025”.

 1. Tổng phụ trách đội:

Phối hợp với Công đoàn và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục Đội viên.

 1. Công đoàn, các bộ phận

Triển khai Kế hoạch  đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Phòng Giáo và Đào tạo trước ngày 30/10. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này trong nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Gia Lai Giai đoạn 2021-2025” của Trường THCS Nguyễn Trãi – Đak Đoa./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Đak Đoa (B/c);

- BCH Công đoàn ;

- Đoàn, Đội;                     

- TTCM;

      - Lưu: NT.

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

(Đã kí)

 

Lê Thị Minh Huệ

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Hoàng Văn Phương

 

Tác giả: Lê Thị Minh Huệ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 1.841